Archive for the ‘IT zošit PDA’ Category

       Do diskusie sa často dostáva téma: IKT v materských školách… Verejnosť si kladie otázky typu: „Sú na to tie maličké deti zrelé?“ „Je vhodné začať už v tomto útlom veku?“ „Majú sa deti v škôlke učiť, alebo sa len hrať?“
       Mám doma tri deti z toho najstaršia dcéra je už prváčka. Moje dvojčatá majú štyri roky a sú pre mňa adekvátnou vzorkou. Z môjho pohľadu sa dostávajú deti moderného tisícročia prirodzenou cestou do kontaktu s IKT. Čim dlhšie to budeme popierať tým dlhšie sa my dospelí stotožníme s realitou, že informačné technológie a dispozície s nimi narábať sú dnešným deťom dané už od ich narodenia, ako prirodzenosť sať materské mlieko. Pamätám si keď neraz pri mojej práci som musel hojdať svoje dvojčatá a zároveň pracovať na PC, aby som čo to stihol porobiť. Matky sa vďaka našej „sociálnej politike“ spájajú s ocinami cez konferenčné hovory a ukazujú im svoje ratolesti do webkamery, aby aspoň touto cestou mohli byť ako tak v kontakte a  komunikovať. Takže klásť si otázky spomenuté v mojom úvode je myslím už neopodstatnené.

Skôr by som sa pozastavil pri otázke: „Majú sa deti v predškolskom veku vzdelávať, alebo len hrať….“

      Moja odpoveď znie:  „Cez hru sa zároveň vzdelávať“. Myslím si, že  primerané zavádzanie  IKT do škôlok uľahčí edukačný proces. Vďaka IKT,  motivujúcim softvérom, inovatívnym moderným metódam sa abstraktné vnímanie hladko pretransformuje do podoby konkrétneho vnímania cez zážitkové učenie.

Video škôlkárov pri IT tabuli…

Ako sa dostať k IT zošitu

Reklamy

This slideshow requires JavaScript.

V modernom vzdelávaní je už bežné digitalizovať obsah učebnice, pracovných listov, odborných článkov a pracovať s nimi názorne prostredníctvom interaktívnej tabule.
                Nasledovné pracovné listy v programe Interwrite Workspaces s prepojením na prezentácie v PowerPoint sú určené pre Prírodovedu v  1. ročníku základných škôl. Korešpondujú s učebnicou  od autoriek: Adriany Wiegerovej a Gabriely Česlovej. Obsah je v súlade so ŠVP pre ISCED1. Jednotlivé kapitoly sú usporiadané do tematických celkov. Obsah a štruktúra pracovných listov nie je uzatvorená a ponúka vyučujúcemu svojvoľne dokladať strany so svojimi a žiackymi poznámkami podľa potreby.         
              Každý tematický celok obsahuje prezentáciu, pracovné listy korešpondujúce k  listom v učebnici, ako aj ukážku vhodného edukačného softvéru k danej vyučovacej hodine. Farebná schéma nie je  náhodná, stotožňuje sa s pracovnými listami k danej téme a oddeľuje jednotlivé tematické okruhy. 
              Elektronický pracovný zošit je po metodickej stránke rozpracovaný tak, aby mohol vyučujúci svoj výklad podložiť pestrou prezentáciou, následne zaktivizoval deti k interaktívnej práci s tabuľou a potom sa presunul od samotnej činnosti s pracovnými listami z učebnice. Každý tematický celok je zakončený testom, ktorý je registrovaný v programe Responze, teda ak škola vlastní hlasovací systém CPS Interwrite responze, môžu žiaci pomocou klikerov aktívne odpovedať na zadané otázky.

        Informačný leták, ako získať zošit s multilicenciou do vašich škôl od spoločnosti e-Technology.